Kontakt

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

w Kostrzynie nad Odrą

Osiedle Leśne 5

66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel./fax:  95 752 26 38

e-mail: poradnia.kostrzyn@wp.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00

Rejon działania poradni

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

W związku z pytaniami na temat rozwiązań prawnych umożliwiających organizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym  informujemy, że komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dnia 21 marca 2018 r.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/indywidualne-zajecia-elastyczne-rozwiazania.html

 


 

Zajęcia indywidualne

Podstawa prawna:- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743);  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1578).

1.Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może realizować wybrane zajęcia edukacyjne  indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów. Na pozostałe lekcje uczeń powinien uczęszczać razem ze swoją klasą.

2.Przydzielenie indywidualnych zajęć wynika z aktualnych indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

  1. Indywidualne zajęcia edukacyjne mogą być organizowane w oparciu o:

1) wskazania zawarte  w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

2)  lub wielospecjalistyczną  ocenę funkcjonowania ucznia.

Podstawa prawna: § 6 ust.1 pkt 8  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Ważne

Aby objąć ucznia objętego kształceniem specjalnym na terenie szkoły zajęciami w formie indywidualnej lub mniejszej grupie nie jest potrzebne nowe orzeczenie.

Natomiast jest potrzebna wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania, która musi poprzedzać modyfikacje IPET-u.

 


 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – dla kogo ?

 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadzona od 1 września 2017r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2017r., poz. 1591).

 

  • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem klasowym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
  • Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem klasowym oraz  indywidualnie z uczniem.
  • Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni.
  • W przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia.
  • Tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem ustala dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach.

WAŻNE

Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  nie organizuje się dla uczniów:

- uczniów objętych kształceniem specjalnym,

- uczniów objętych indywidualnym nauczaniem,

 


 

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA

 

W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. odbywa się grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jest ona otwarta i bezpłatna. W trakcie jej trwania pedagog SOW prowadzi zajęcia dla dzieci uczestników grupy wparcia. Jest to element, który może pomóc w zorganizowaniu czasu dla dzieci kiedy rodzic przebywa na Grupie Wsparcia, a nie ma z kim zostawić swojej pociechy.

 

Informacja o Grupie Wsparcia umieszczona jest  na stronie internetowej Ośrodka: sow.com.pl oraz FB.

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Przedszkolom, Szkołom, Instytucjom dziękujemy za przesłane życzenia świąteczne.
 
 Dyrektor i Pracownicy  Poradni